පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පාලනය

සහතික කිරීම

පින්තූරය සහතික කිරීමේ නම සහතික කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර විෂය පථය ලබා ගත හැකි දිනය --- කල් ඉකුත් වූ දිනය සත්‍යාපනය
ISO9001 ISO9001 වයි.බී. ප්ලාස්ටික් විඛාදන පත්රය 2018-06-21 ~ සත්‍යාපනය

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

ඇත / ඇත පුද්ගලයින් 5 ට අඩු සමාගමේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඉංජිනේරු.

ගිනි අවුලුවන එස්.ජී.එස්

MSDS පි

FCM

ආහාර ශ්‍රේණියේ එස්.ජී.එස්

FDA පරීක්ෂණ වාර්තාව

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න