තත්ත්ව පාලනය

පරීක්ෂණ උපකරණ සහ පහසුකම්

යන්ත්‍රයේ නම වෙළඳ නාම සහ ආදර්ශ අංකය. ප්‍රමාණය
විද්‍යුත් පරිමාණය තොරතුරු නැත 7
වර්නියර් පරිමාණය තොරතුරු නැත 7
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න