ගැනුම්කරුගේ අන්තර්ක්‍රියා

අලිබබා සාමාජික ඉතිහාසය

සම්බන්ධ වූ වර්ෂය: 2018
සාමාජික වර්ෂය:  refine_icon_gold_suppliers
මාර්ගගත පළ කිරීම්: සමාගම් පැතිකඩ, නිෂ්පාදන

ප්‍රතිචාර අනුපාතය (අවසන් දින 30)

89.1% මෙම සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කර ගත් ගැනුම්කරුවන්ට පැය 24 ක් තුළ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණි.
(සටහන: අලිබබා වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය සහ වෙළඳ කළමනාකරු වෙත යවන ලද ප්‍රතිචාර ඇතුළත් වේ)

සාමාන්‍ය ප්‍රතිචාර කාලය (දින 7)

ලැබුණු විමසීම්වල සැපයුම්කරුගේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිචාර කාලය පැය 12 ක් තුළ වේ.

මිල ගණන් කාර්ය සාධනය (අවසන් දින 30)

සැපයුම්කරු යවා ඇත 11 පසුගිය දින 30 තුළ ගැනුම්කරුවන්ට මිල ගණන්.
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න